Charakteristika obhospodařovaného území

Krajské ředitelství (KŘ) státního podniku Lesy České republiky má své sídlo na Dobré Vodě u Českých Budějovic v Sadové ulici. Jižní Čechy jsou regionem s republikově nadprůměrnou lesnatostí, která se pohybuje okolo 37%. O lesy v jihočeském regionu, které jsou ve správě státu, se stará sedm lesních správ a dva lesní závody. Konkrétně se jedná o LS Hluboká nad Vltavou, LS Jindřichův Hradec, LS Nové Hrady, LS Tábor, LS Třeboň, LS Vodňany, LS Vyšší Brod, Závod lesní techniky LZ Boubín.

Vlastní výkon lesnických služeb zajišťují soukromé podnikatelské subjekty, a to na základě výsledků otevřených zadávacích řízení a uzavřených smluv. Veškeré lesní celky obhospodařované Lesy ČR získaly certifikát PEFC.

Územní působnost Krajského ředitelství České Budějovice lze zhruba ztotožnit s územím Jihočeského kraje, s výjimkou území, které se nachází ve správě Národního parku Šumava, Vojenských lesů a statků ČR, s.p. a území Lesní správy Český Rudolec, která byla k 1. 1. 2016 zařazena pod Krajské ředitelství Jihlava. O nevšednosti a zachovalosti území svědčí i to, že na jihu Čech leží známé pralesní komplexy, Žofínský, Hojnovodský a Boubínský prales.

Charakteristiky obhospodařovaného území

Druhová skladba porostů regionu je také velice pestrá. Od směsí dubu a borovice na Táborsku, blatkové porosty na Třeboňsku nebo jedlo-buková společenstva v Novohradských horách, až po smrčiny čisté nebo smíšené prostupující celý jihočeský region. O pestrosti hovoří i charakteristické přírodní lesní oblasti, ve kterých se území pod správou KŘ České Budějovice nachází. Samotné krajské ředitelství patří do oblasti Jihočeských pánví a Třeboňské pánve. Nejvíce lesních správ pak spadá do Předhůří Šumavy a Novohradských hor. Oblast Šumavy je v přírodní lesní oblasti Šumava. Dále jsou zastoupeny i Středočeská pahorkatina ve střední a severní části regionu a v části střední a východní pak také Českomoravská vrchovina. Nejnižším bodem Krajského ředitelství České Budějovice je hladina Orlické přehrady s nadmořskou výškou 350 m, nejvyšším bodem je vrchol Kamence 1072 m n.m. Tato pestrost a rozmanitost přírodních podmínek je nejen základem pro produkci kvalitního dříví, ale vytváří ideální podmínky pro život zvěře, tedy i myslivost, oborní chovy a rybářství. Co se týká turistiky a relaxace v přírodě, tedy využívání mimoprodukčních funkcí lesa, je tento kraj jedním z nejbohatších.

O mnoho z přírodních skvostů se podnik Lesy České republiky stará formou tvorby a udržování naučných stezek, cyklotras a turistických cest mimo jiné i ve spolupráci s KČT atp. Souhrnem všech těchto atributů jihočeského regionu je jednoznačné konstatování, že kdo by tento kraj nenavštívil, rozhodně přijde o veliké duševní bohatství, které mu návštěva jistě přinese. Způsoby pěstování jednotlivých dřevin vycházejí z programu trvale udržitelného hospodaření v lesích, výchovy a obnovy, je kladen důraz zejména na zvyšování podílu přirozené obnovy. Převažujícím hospodářským způsobem je způsob podrostní a násečný. Hospodaření v lesích má za cíl dosáhnout vhodné druhové skladby porostů, s vyšším podílem listnatých dřevin při zalesňování, což s sebou přináší vyšší náklady na zalesnění i na zajištění porostů.

V rámci KŘ České Budějovice se nachází tyto oborní chovy – Stará Obora s chovem daňčí, mufloní a černé zvěře a Obora Poněšice s chovem jelení, srnčí a černé zvěře (obě na lesní správě Hluboká nad Vltavou), obora Sedlice (na lesní správě Vodňany) s chovem daňčí a černé zvěře a siky Dybowského.

                                        Obory kolem Hluboké                                                                                                                            černá zvěř v oboře Sedlice

Veřejnost stále více využívá lesy pro rekreaci a turistiku. Proto v rámci „Programu 2020 – zajištění cílů veřejného zájmu u LČR“ podporují LČR rozvoj nejvýznamnějších veřejných funkcí lesů, a to budováním naučných stezek a turistických odpočinkových míst v lesích, obnovou a údržbou studánek, opravami a údržbou regionálně významných drobných staveb, pomníčků a pamětních desek, údržbou vybraných kulturních památek v lesích, péčí o památné stromy a historické aleje, ochranou a podporou biodiverzity, obnovou lesních vodních ploch, údržbou vybraných turisticky exponovaných chodníků a cest, vybavením lesů informačními tabulemi. Realizaci Programu 2020 LČR zabezpečuje z vlastních finančních prostředků, tj. z vytvořeného zisku.