Charakteristika obhospodařovaného území

Krajské ředitelství (KŘ) státního podniku Lesy České republiky má své sídlo na Dobré Vodě u Českých Budějovic v Sadové ulici. Jižní Čechy jsou regionem s republikově nadprůměrnou lesnatostí, která se pohybuje okolo 37%. O lesy v jihočeském regionu, které jsou ve správě státu, se stará sedm lesních správ a jeden lesní závod. Konkrétně se jedná o LS Hluboká nad Vltavou, LS Jindřichův Hradec, LS Nové Hrady, LS Tábor, LS Třeboň, LS Vodňany, LS Vyšší Brod a LZ Boubín.

Územní působnost Krajského ředitelství České Budějovice lze zhruba ztotožnit s územím Jihočeského kraje, s výjimkou území, které se nachází ve správě Národního parku Šumava, Vojenských lesů a statků ČR, s.p. a území Lesní správy Český Rudolec, která byla k 1. 1. 2016 zařazena pod Krajské ředitelství Jihlava. O nevšednosti a zachovalosti území svědčí i to, že na jihu Čech leží známé pralesní komplexy, Žofínský, Hojnovodský a Boubínský prales.

Charakteristiky KŘ:

  • Výměra porostní půdy, která spadá pod Krajské ředitelství České Budějovice, bez Lesního závodu Boubín, je zhruba 99 tisíc hektarů.
  • Na území pod správou KŘ se vyskytují také chráněná území: – ptačí oblasti na výměře 37.781 ha, evropsky významné lokality na výměře 22.050 ha, velkoplošná chráněná území – CHKO 31 tisíc ha (CHKO Šumava – 6071 ha, z toho I.zóna 1071 ha, II. a III. zóna 5.042 ha), (CHKO Třeboňsko – 24.393 ha z toho I. zóna 1586 ha, II. a III. zóna 22.807 ha), jednotlivé druhy maloplošných chráněných území jsou na výměře NPP – 16, 68 ha, NPR – 1.246,68 ha, PP – 654,25 ha, PR – 1.321,2 ha.

 

Druhová skladba porostů regionu je také velice pestrá. Od směsí dubu a borovice na Táborsku, blatkové porosty na Třeboňsku nebo jedlo-buková společenstva v Novohradských horách, až po smrčiny čisté nebo smíšené prostupující celý jihočeský region. O pestrosti hovoří i charakteristické přírodní lesní oblasti, ve kterých se území pod správou KŘ České Budějovice nachází. Samotné krajské ředitelství patří do oblasti Jihočeských pánví a Třeboňské pánve. Nejvíce lesních správ pak spadá do Předhůří Šumavy a Novohradských hor. Oblast Šumavy je v přírodní lesní oblasti Šumava. Dále jsou zastoupeny i Středočeská pahorkatina ve střední a severní části regionu a v části střední a východní pak také Českomoravská vrchovina. Nejnižším bodem Krajského ředitelství České Budějovice je hladina Orlické přehrady s nadmořskou výškou 333 m, nejvyšším bodem je vrchol Bobíka 1264 m n.m. Tato pestrost a rozmanitost přírodních podmínek je nejen základem pro produkci kvalitního dříví, ale vytváří ideální podmínky pro život zvěře, tedy i myslivost, oborní chovy a rybářství. Co se týká turistiky a relaxace v přírodě, tedy využívání mimoprodukčních funkcí lesa, je tento kraj jedním z nejbohatších.

 
 

O mnoho z přírodních skvostů se podnik Lesy České republiky stará formou tvorby a udržování naučných stezek, cyklotras a turistických cest mimo jiné i ve spolupráci s KČT atp. Souhrnem všech těchto atributů jihočeského regionu je jednoznačné konstatování, že kdo by tento kraj nenavštívil, rozhodně přijde o veliké duševní bohatství, které mu návštěva jistě přinese. Způsoby pěstování jednotlivých dřevin vycházejí z programu trvale udržitelného hospodaření v lesích, výchovy a obnovy, je kladen důraz zejména na zvyšování podílu přirozené obnovy. Převažujícím hospodářským způsobem je způsob podrostní a násečný. Hospodaření v lesích má za cíl dosáhnout vhodné druhové skladby porostů, s vyšším podílem listnatých dřevin při zalesňování, což s sebou přináší vyšší náklady na zalesnění i na zajištění porostů.

 
V rámci KŘ České Budějovice se nachází tyto oborní chovy – Stará Obora a Poněšice (na lesní správě Hluboká nad Vltavou) s chovem jelení, daňčí, mufloní a černé zvěře, obora Sedlice (na lesní správě Vodňany) s chovem daňčí a černé zvěře a obora Boubín (na středisku Mlynářovice) s chovem jelení zvěře.

Veřejnost stále více využívá lesy pro rekreaci a turistiku. Proto v rámci „Programu 2020 – zajištění cílů veřejného zájmu u LČR“ podporují LČR rozvoj nejvýznamnějších veřejných funkcí lesů, a to budováním naučných stezek a turistických odpočinkových míst v lesích, obnovou a údržbou studánek, opravami a údržbou regionálně významných drobných staveb, pomníčků a pamětních desek, údržbou vybraných kulturních památek v lesích, péčí o památné stromy a historické aleje, ochranou a podporou biodiverzity, obnovou lesních vodních ploch, údržbou vybraných turisticky exponovaných chodníků a cest, vybavením lesů informačními tabulemi. Realizaci Programu 2020 LČR zabezpečuje z vlastních finančních prostředků, tj. z vytvořeného zisku.